MENU Menu
of
Voorbije opleidingen ingenieur deskundigen
Home / Voorbije opleidingen

Voorbije opleidingen

Deskundigenonderzoek in wegenbouw en infrastructuur

De verschillende fases die bij een deskundigenonderzoek in de wegenbouw voorkomen worden overlopen: analyse van het probleem, vastleggen van de oorzaken van de schade, mogelijke herstellingsmethodes en impact op het gebruik en de levensduur van de infrastructuur.

Komen aan bod:

 • Auscultatietechnieken
 • Het belang van een goed bestek en de referentiedocumenten (o.m. standaardbestek 250)
 • De mogelijke oorzaken van het probleem?
 • Een overzicht van de mogelijke herstellingsmethodes met de impact op het gebruik en de levensduur van de verharding in functie van het type schade.
 • Concrete voorbeelden

Meer info

Conflictmanagement en Communicatietechnieken

De meeste ingenieurs zijn met hun uitstekende technische capaciteiten ook prima analytische systeemdenkers, eerder binair dan contextueel. 
Wanneer echter de voortgang van een project wordt belemmerd of dit project vastloopt door sluimerende of expliciete meningsverschillen, is het niet de logica van het herstellen van het defect maar de benadering van de context op basis van conflictintelligentie die één en ander uit het slop kan halen waardoor de deal alsnog rond kan komen.

Komen aan bod:

 • Oplossingsgericht communicatiemodel
 • Empathie
 • Posities naar belangen

Meer info

Deskundigenonderzoeken van betonelementen en -constructies - 24 januari 2024

Beton, onder al zijn vormen (gewapend, ongewapend, als structureel element, als decoratief element etc.), wordt al meer dan een eeuw wereldwijd toegepast in kleine, grote en zeer grote bouwwerken. Net als andere constructiematerialen heeft het een aantal intrinsieke eigenschappen waarmee op de gepaste wijze rekening moet worden gehouden zowel tijdens het ontwerp, de uitvoering als de nazorg. Jammer genoeg treden hierbij soms problemen op die aanleiding geven tot schadegevallen waarover een deskundigenonderzoek met het oog op de geschilbeslechting dient te worden uitgevoerd. Dergelijke geschillen zijn legio en slorpen veelal veel energie van de betrokken bouwpartners op.

Komen aan bod:

 • Basisbegrippen betontechnologie en betonconstructies: capita selecta
 • Onderzoeksmethoden voor betonconstructies

Meer info

Schadevergoeding in overheidsopdrachten: principes en praktische aspecten - 12 december 2023

Het doel is om de status quaestionis op te maken en aan de deelnemer een globaal overzicht te geven van de principes die aan de basis van de schadeberekening liggen alsook met welke praktische aspecten rekening moet worden gehouden of men nu de zaak bekijkt vanuit het standpunt van de opdrachtgever of dat van de opdrachtnemer.

Komen aan bod:

 • inleidende beschouwingen
 • schadevergoeding gepercipieerd door de opdrachtgever
 • schadevergoeding gepercipieerd door de opdrachtnemer
 • rekenvoorbeelden van beide benaderingen en aanzet tot minnelijke oplossing

meer info

Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar doorgrond (met blik op Frankrijk en Nederland) - 10 oktober 2023

Dat bemiddeling in geschillenbeslechting de laatste jaren en decennia aan belang heeft gewonnen is een sterk understatement. Sinds een tiental jaar heeft bemiddeling in België een volwaardige plaats verworven in het scala van geschillenoplossingsmethoden. De tijd is rijp om eens stil te staan bij de het statuut dat de bemiddelaar bekleedt, alsook zijn taak en bevoegdheden, wanneer hij op één of andere wijze een bemiddelingsopdracht uitvoert.

Komen aan bod:

 • Rol, Statuut, Deontologie, Geheimhouding van de bemiddelaar
 • Rechtsvergelijking met blik naar Frankrijk en Nederland

Meer info

Aansprakelijkheid van de diverse bouwpartners in projectontwikkeling - 5 oktober 2023

Vastgoedprofessionals komen zowel tijdens het ontwerp, de realisatie als na de oplevering niet zelden in aanraking met (de grenzen van) de respectieve rollen en aansprakelijkheden van hun bouwpartners zoals de bouwpromotor, de (onder)aannemer, de architect, de stabiliteitsingenieur, het ingenieursbureau technieken e.d.. Denk aan de tienjarige aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken, nabuurschade, kabelschade, etc. Vaak spelen ingenieurs daarin een centrale rol, maar al even vaak verworden ze tot het lijdend voorwerp tussen advocaten. De bedoeling van het webinar is om de diverse bepalingen op een rij te zetten en te illustreren a.d.h.v. casussen waarin zowel recht als engineering van pas komen.

Komen aan bod

 • de tienjarige aansprakelijkheid
 • de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
 • nabuurschade, kabelschade, etc.

Meer info 

Bemiddelingstechnieken voor gerechtsdeskundigen

Sinds meer dan 50 jaar legt art. 977 Gerechtelijk Wetboek aan de gerechtsdeskundige de verplichting op te pogen de partijen te verzoenen. De rechtspraak oordeelt zelfs dat als de gerechtsdeskundige dat niet doet, hij geen recht heeft op een volledig honorarium. Maar hoe moet een gerechtsdeskundige dat nu precies ondernemen? Wat zijn daarvan de juridische en technische grenslijnen? Waar liggen de valkuilen? 

Komen aan bod:

 • Principes van conflictoplossing
 • Conflictoplossingsgesprek
 • Specifieke communicatietechnieken voor gerechtsdeskundigen
 • Gesprekken en praktische oefeningen

Meer info 

Aansprakelijkheid en verzekeringen in de bouwsector

Ingenieurs werkzaam in bouwbedrijven, in architecten- en ingenieurskantoren, bij immobiliënpromotoren of bij welkdanige andere actor uit de bouwsector worden vaak geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen (hetzij als schadelijder, hetzij als schadeveroorzaker).
De juridische implicaties ervan maken dat vele ingenieurs zich afzijdig houden van het thema, daar waar ze in wezen best wel over een goede basiskennis daarvan zouden beschikken. Een daarmee verbonden aspect is dat van de verzekerbaarheid en de tussenkomst van een verzekeraar in geval van schade.

Komen aan bod:

 • Soorten aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid per bouwpartner
 • Verzekeringen

Meer info 

Gebruik van Monte-Carlo simulaties en A.I. in deskundigenonderzoeken

Kunnen Monte-Carlosimulaties en machine learning ook in deskundigenonderzoeken worden aangewend m.h.o.o. waarheidsvinding of voor een meer nauwkeurige bepaling van de geleden schade? 

Daarnaast is de laatste maanden ook veel te doen rond taalmodellen zoals ChatGPT. Dit is een specifieke toepassing van machine learning die “getraind” werd met grote hoeveelheden teksten.  Vervolgens kan de aldus verworven kennis gebruikt worden om bv. teksten samen te vatten. We onderzoeken of deze techniek ook van toepassing zou kunnen zijn bij het analyseren en samenvatten van de uitgebreide teksten waar we bij deskundigenonderzoeken vaak mee geconfronteerd worden.

meer info

De voorlopige en definitieve oplevering van complexe projecten

Uiteenzetten van de basisbeginselen van de wijze waarop de voorlopige en de definitieve oplevering gebeuren, vertrekkende van het wettelijke kader in België zowel voor overheidsopdrachten als voor private aannemingen, en daarbij ook de sprong maken naar internationale aannemingscontracten die veelal beheerst worden door het Angelsaksische recht.
Gevolgd door interactieve sessie met de deelnemers adhv cases en praktijkvoorbeelden

meer info

De technische en juridische aansprakelijkheden ontrafeld

Gerechtsdeskundigen hebben vaak moeite om aan het begrip 'technische aansprakelijkheid' de juiste invulling te geven. Ze zijn bevreesd om op verboden terrein van de juridische aansprakelijkheid te belanden.

Komen aan bod

 • Voorbeeld van een klassieke omschrijving van een deskundigenopdracht
 • Update van de rechtspraak
 • Aansprakelijkheid in het aannemings- en bouwrecht
 • verhouding technische aansprakelijkheid vs. juridische
 • Praktijkcases

Meer info

Gebruik van e-Deposit en andere digitale tools door gerechtsdeskundigen

Om de digitale transformatie bij Justitie te helpen versnellen, organiseert ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen i.s.m. FOD Justitie een gratis webinar om het gebruik van e-Deposit en andere digitale tools door gerechtsdeskundigen te illustreren a.d.h.v. cases. We voorzien ruim de tijd voor vragen aan de griffiers en de IT-specialisten.

Kijk hier voor een terugblik

Raming van winstderving en andere immateriële schade: cases

Claims in de industrie betreffen vaak niet alleen zuiver materiële schade zoals het herstellen van de opgetreden schade of het wegwerken van de gebrekkig uitgevoerde werken, doch ook immateriële schade zoals Increased Cost of Working (ICW), winstderving, gebruiksderving, niet-dekking van de algemene kosten en andere begrippen die vaak goed op elkaar gelijken, maar soms wel zeer verschillend zijn.

Komen aan bod

 • de voornaamste begrippen van de balans en de winst- en verliesrekening
 • toelichting bij begrippen bruto contributiemarge, verhoogde kosten voor heropbouw van de voorraad, verminderde dekking van vaste kosten en winst, de vergoeding voor de doorlopende kosten, bespaarde kosten en tijdelijke onbruikbaarheid. 
 • cases

Meer info

Gebruik van Dispute Boards in grote bouwprojecten

Bij grote bouwprojecten leiden geschillen vaak tot hoog oplopende kosten en vertragingen. Daarom is het tijdens een langlopend project cruciaal dat situaties die kunnen leiden tot een conflict zeer kordaat worden aangepakt. Op zoek naar een mechanisme om dergelijke conflicten te voorkomen en geschillen buiten de rechtbanken of arbitrage om op te lossen, werd in de VS in de jaren ’60 de Dispute Board in het leven geroepen als een vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR).

Komen aan bod

Drie types van Dispute Boards: 

 • Dispute Adjudication Board (DAB)
 • Dispute Resolution Board (DRB)
 • Combined Dispute Board (CDB)

meer info

Appropriate Conflict Resolution in industrial and construction projects: legal and engineering challenges - 1 december 2022

This event is intended for consulting engineers, project directors, project managers, construction managers, expert-witnesses, dispute resolution board members, arbitrators, claim managers, in-house legal counsels, lawyers specialized in construction etc. acting on national and international projects involving civil works, infrastructure, industrial plants, equipment, and other endeavors related to engineering, covering the complete project cycle from front-end engineering till commissioning, acceptance and hand-over.

Covering

•    Project uncertainty, project risk and allocation of that risk
•    Procurement processes and forms which provide co-operation and good faith behavior
•    Workable multi-tier dispute resolution procedures
•    Early identification of potential for claim and dealing with it: practical cases
•    The ICC Dispute Board Rules: cost, speed, enforceability, flexibility, degree of control etc.

meer info

Bodemverontreiniging en bodemsanering: Hoe omgaan met het deskundigenonderzoek in tijden van (rechts)onzekerheid?

Zowat 27 jaar geleden trad in het Vlaams Gewest het Bodemsaneringsdecreet in werking. Dat was toen een echte omwenteling en de evolutie in zowel de regelgeving als in technische aspecten is sindsdien immens geweest. Toch blijft de bodemproblematiek actueel, denk maar aan de PFAS die recent in het nieuws gekomen zijn. De bodemproblematiek is bij uitstek een materie waar juristen en ingenieurs bij betrokken zijn en waarbij juridische en technische aspecten naadloos in elkaar overvloeien. Tijd om even de theorie op te frissen en praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

Komen aan bod

 • Bodemonderzoeken, saneringsplicht, saneringsaansprakelijkheid en bodemattesten voor en na de PFAS-crisis
 • Praktische aspecten bij het uitvoeren van bodemonderzoek en hoe technische conclusies omzetten naar een advies voor de rechtbank

Meer info

Het beroepsgeheim en meldingsplicht aan de Cel Financiële Informatieverwerking van de erkende bemiddelaar

Tijdens dit webinar zal worden ingegaan op het beroepsgeheim en de meldingsplicht aan de Cel Financiële Informatieverwerking van de erkende bemiddelaar. Daarbij zal eveneens worden ingegaan op cumulerende deontologische bepalingen van bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen, architecten, artsen e.d. die regelmatig als bemiddelaar worden aangesteld doch over een eigen wettelijke deontologie beschikken. De resultaten van de enquête (NL/FR) die hierover in september door de FBC zal worden gehouden zullen worden toegelicht. Deze enquête wordt gehouden ter voorbereiding van het boek “Statuut en deontologie van de erkend bemiddelaar” dat Didier De Buyst, Theo De Beir, Torben Gering, Wim Meuwissen en Miek Warson (hoofdredacteurs, samen met een aantal bijkomende auteurs voor specifieke onderwerpen) momenteel aan het schrijven zijn.

Komen aan bod

 • Overlopen van alle vragen van de enquête
 • Weergave van het resultaat 
 • Toelichting en kadering van het juiste antwoord

Governance als tool voor conflictpreventie

In deze sessie illustreren we hoe goed bestuur kan helpen om conflicten doorheen de organisatie te mitigeren of te vermijden. Een heldere delegatie van bevoegdheden in de organisatie vormt de basis om tot heldere communicatie te komen, maar ook soft skills en groepsdynamiek spelen daar een rol. 
Deze sessie gaat zowel in op formele organisatorische elementen, als op menselijke gewoontes en hoe juist te communiceren.

Komen aan bod:

 • Uiteenzetting door Liesbeth De Ridder, Secretary General GUBERNA en Prof. Dr. Saartje Verbeke, Lifelong Learning Manager GUBERNA
 • Uiteenzetting door Hilde Gaublomme, bemiddelaar en change facilitator en Lieve Vriens, bemiddelaar

meer info

Deskundigenonderzoek van riolerings- en afwateringssystemen en waterschade

De ongeziene waterschade die zich in de zomer 2021 o.m. in ons land en in Duitsland heeft voorgedaan heeft de problematiek van de klimaatverandering nóg scherper gesteld. Een vaak door het publiek over het hoofd geziene aspect is dat van het juiste ontwerp, de correcte uitvoering en het gepaste onderhoud van riolerings- en afwateringssystemen in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuurwerken. Jammer genoeg ontstaan hierbij soms schadegevallen waarover een deskundigenonderzoek met het oog op de geschilbeslechting dient te worden uitgevoerd. Dergelijke geschillen zijn legio en slorpen veelal veel energie van de betrokken bouwpartners en/of verzekeraars op. 

Komen aan bod

 • Fluviale en pluviale overstromingsrisico’s in Vlaanderen: inzichten en trends door klimaatverandering en urbanisatie
 • Deskundigenonderzoeken en regeling van schadegevallen door wateroverlast: praktische aspecten

meer info

Gebruik van planningtools in claims m.b.t. vertraging en verstoring van projecten

In deze contactavond wordt vooreerst besproken op basis van welke rechtsgrond en onder welke voorwaarden het mogelijk is in publieke en private contracten om vertragings- en verstoringsclaims of een herziening van de overeenkomst te vragen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de meest voorkomende valkuilen die de planning van de werken en het planningsproces verstoren aan de hand van casussen. De rol van planningtools en de diverse noodzakelijke planningen (niet alleen van de werken maar ook van de ontwerp- en goedkeuringsfase) worden daarbij telkens bestudeerd. Daarbij wordt gefocust op de reconstructie van het kritieke pad van de werken en de voorbereidingsfase van de werken (ontwerp- en goedkeuringsproces plannen, tekeningen en technische fiches) en van daaruit de oorzaakbepaling van de vertraging of verstoring van de werken. Tenslotte wordt ingegaan op de begroting van vertragings- en verstoringsclaims en de diverse mogelijkheden om hiermee om te gaan.

Komen aan bod

 • meest voorkomende valkuilen die de planning en het proces verstoren
 • de rol van planningtools
 • begroting van vertragings- en verstoringsclaims

meer info

Gebruik van planningtools voor gevorderden

Planningtools (ook soms wel projectmanagementsoftware of programmatuur voor projectplanning genoemd) zoals bv. MS Project worden in de industrie, niet enkel in de bouwsector maar ook in de procesindustrie en in de energiesector, aangewend voor het dynamisch beheer en de opvolging van de uitvoering van grote projecten. Hiermee kan men een project opdelen in activiteiten middels een Work Breakdown Structure (WBS), die activiteiten schikken in hun onderlinge afhankelijkheden en deze activiteiten eventueel toewijzen aan medewerkers. De tool bepaalt ook het kritieke pad en geeft  inzicht in een project waarmee gerichte acties in gang kunnen worden gezet. Ook kan tijdens de uitvoering het verloop van deze taken worden vastgelegd en daarmee kan worden bepaald of het project in zijn geheel vertraging oploopt. Naast de opvolging in de tijd is er ook meestal opvolging qua budget voorzien.

Komen aan bod

 • kennis verdiepen o.m. door ook te leren over meer gesofisticeerde planningtools
 • een meer diepgaand inzicht in de mogelijkheden en de voor- en nadelen van diverse bestaande planningtools 
 • kunnen inschatten welke tool het meest geschikt is voor welk project

meer info

Deskundigenonderzoek in geotechnische schadegevallen

De geotechniek als het toegepaste onderdeel van de theoretische grondmechanica vormt een belangrijk ontwerp- en uitvoeringsdeel van de civiele werken die jaarlijks worden uitgevoerd, zowel via overheidsopdrachten als via private aannemingscontracten. Het aantal schadegevallen en daaruit voortvloeiende geschillen is navenant, en dat gaat niet alleen om plotse grondverzakkingen, maar bv. ook om instabiliteiten door vervloeiingen, grondverschuivingen, overdreven lange termijn vervormingsgedrag, schade aan kademuren, etc. Tijd om even de theorie op te frissen en wat praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

Komen aan bod

 • eenvoudige basisregels van de grondmechanica
 • schuifweerstanden, stromingsproblematiek en vervloeiing
 • loopzand versus drijfzand
 • met piping of inwendige erosie doorheen dijken

meer info

 

Gebruik van Extended Reality in industrie - materiële vaststellingen in deskundigenonderzoeken

Na een snelle deep-dive over wat AR/VR/MR/XR nu allemaal wil zeggen doen we een up-to-date “state of the hardware“. We tonen enkele in-house gemaakte business use cases van succesvolle AR en VR toepassingen en natuurlijk brengen we voldoende hardware mee zodat de toeschouwers het allemaal zelf ook kunnen beleven. Er wordt een overzicht gebracht van hoe een ruimtelijke digitale tweeling tot stand komt, wat de kost bepaalt en waarvoor deze ingezet kan worden.

Komen aan bod:

 • Virutal Reality (VR), Mixed Reality (MR) en Augmented Reality (AR)
 • Gebruik van Extended Reality voor diverse doeleinden in de industrie: marketing, training
 • Gebruik van Extended Reality voor het verrichten van materiële vaststellingen
 • Demonstratie van VR brillen

Meer info

Brandonderzoeken

Een brand kan ontstaan omwille van diverse redenen, gaande van een technisch mankement tot het opzettelijk - aansteken ervan. Het brandonderzoek neemt een belangrijke plaats in, zowel in penale als in civiele deskundigenonderzoeken die daarmee gerelateerd zijn. Bij het technisch brandonderzoek wordt een beroep gedaan op diverse fysicochemische technieken zowel op de plaats van de feiten als in het forensisch laboratorium. Tijd om even de theorie toe te lichten en enkele praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie meer in detail te bekijken.

Komen aan bod:

 • Theorie : het verloop van een compartimentsbrand en implicaties voor technisch brandonderzoek
 • Het praktisch verloop van een brandonderzoek
 • Voorbeelden 

meer info

 

Gebruik van planningtools : Inleidende begrippen voor ingenieurs en niet-ingenieurs

Planningtools (ook soms wel projectmanagementsoftware of programmatuur voor projectplanning genoemd) zoals bv. MS Project worden in de industrie, niet enkel in de bouwsector maar ook in de procesindustrie en in de energiesector, aangewend voor het dynamisch beheer en de opvolging van de uitvoering van grote projecten. Hiermee kan men een project opdelen in activiteiten middels een Work Breakdown Structure (WBS), die activiteiten schikken in hun onderlinge afhankelijkheden en deze activiteiten eventueel toewijzen aan medewerkers. De tool bepaalt ook het kritieke pad en geeft inzicht in een project waarmee gerichte acties in gang kunnen worden gezet. Ook kan tijdens de uitvoering het verloop van deze taken worden vastgelegd en daarmee kan worden bepaald of het project in zijn geheel vertraging oploopt. Naast de opvolging in de tijd is er ook meestal opvolging qua budget voorzien.

Komen aan bod
- Basisprincipes en inleidende begrippen
- Rekenvoorbeelden

meer info

Deskundigenonderzoeken in wegenbouw en -infrastructuur

Infrastructuurwerken en i.h.b. de weginfrastructuur vormen een belangrijk onderdeel van de civiele werken die jaarlijks uitgevoerd worden, vnl. via overheidsopdrachten. Ook in de privésector worden wegverhardingen aangelegd. Een goed ontwerp, correcte uitvoering en aangepast beheer leiden tot duurzame verhardingen, maar dit is jammer genoeg niet altijd het geval. Bij schade en daaruit voortvloeiende geschillen is het belangrijk om niet alleen de oorzaak van de schade vast te leggen, maar ook de optimale herstellingsmethode te bepalen rekening houdend met de impact op het gebruik en de levensduur van de verharding.

Komen aan bod
Hoe een schadegeval bij de weg aanpakken?

Meer info

Colloquium Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn - 8 februari 2022

De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk.

De hervormingen die in 2007 in gang werden gezet, hebben het landschap van het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. Het was hoog tijd om het in detail te hebben over het statuut en de deontologie van de gerechtsdeskundige. Didier De Buyst, Johan Boon en Toon Lysens hebben de handen in elkaar geslagen om hierover een lijvig boek samen te stellen, het boek wordt op 8 februari 2022 officieel voorgesteld in de aanwezigheid van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie.

Komen aan bod:

 • Digitalisering en toegankelijkheid van justitie door Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister van Justitie
 • Het statuut van de gerechtsdeskundige door Toon Lysens, Erevoorzitter Kh. Tongeren, voorzitter van de aanvaardingscommissie van het NRGD
 • De deontologie van de gerechtsdeskundige door Johan Boon, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep Brussel
 • Uitdadingen op korte en lange termijn bij de uitoefening van het mandaat van gerechtsdeskundige door Didier De Buyst, Gerechtsdeskundige, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars
 • De samenwerking tussen gerechtsdeskundigen en advocaten: een resultaatgerichte aanpak door Peter Callens, Advocaat en voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies 

meer info

Deskundigenonderzoeken van betonelementen en -constructies - 19 januari 2022

Beton, onder al zijn vormen (gewapend, ongewapend, als structureel element, als decoratief element etc.), wordt al meer dan een eeuw wereldwijd toegepast in kleine, grote en zeer grote bouwwerken. Net als andere constructiematerialen heeft het een aantal intrinsieke eigenschappen waarmee op gepaste wijze rekening moet worden gehouden zowel tijdens het ontwerp, de uitvoering als de nazorg. Jammer genoeg treden hierbij soms problemen op die  aanleiding geven tot schadegevallen waarover een deskundigenonderzoek met het oog op de geschilbeslechting dient te worden uitgevoerd. Dergelijke geschillen zijn legio en slorpen veelal veel energie van de betrokken bouwpartners op.

Komen aan bod:
- Basisbegrippen betontechnologie
- Onderzoeksmethodes

meer info

Coaching als opportuniteit voor meer en succesvollere bemiddeling in industriële geschillen - 13 oktober 2021

Het aanleren van de skills van bemiddeling bij geschillen is belangrijk.  In deze context is coaching een aspect dat dikwijls vergeten wordt maar van bijzonder belang is. Dit webinar focust op het gebruik van coaching in industriële projecten enerzijds om conflicten beter te beheersen en anderzijds om de drempel te verlagen om in geval van ernstig conflict eerst tot bemiddeling en niet meteen tot gerechtelijke beslechting over te gaan.

Komen aan bod:
- kaderen van coaching in de grotere transformatie in onze mechatronische bedrijven
- concrete mechanismen en tools die op termijn ook een plaats kunnen vinden in de bouwkundige sector
- hoe technische teams beter met elkaar laten samenwerken

meer info

Post Covid-19: Wordt online bemiddelen-verzoenen de norm? En hoe pakken we hybride vormen aan? - 11 oktober 2021

De Covid-19-pandemie heeft voor een ware revolutie gezorgd in de wijze waarop wordt vergaderd inclusief het uitvoeren van deskundigenonderzoeken en/of bemiddelingen. Het gebruik van videoconferentie is niet altijd zonder problemen verlopen zeker niet in zaken waarin zeer veel partijen betrokken waren die op hun beurt uit grote delegaties bestonden. Een praktisch draaiboek voor het ondernemen van online verzoeningspogingen in deskundigenonderzoeken is dan ook zeer welkom.

Komen aan bod:
- status quaestionis van online verzoenen c.q. bemiddelen in het raam van deskundigenonderzoeken:
     - Hoe ver is dat thans ingeburgerd?
     - Wat zijn de eventuele bezwaren?
     - Wat zijn de praktische problemen?
- balans van online bemiddeling vanuit algemeen perspectief:
     - Wat is online bemiddeling (niet)?
     - Hoe informeert onderzoek ons over online bemiddeling?
     - Hoe zou het in de praktijk eruit kunnen zien?
     - Wat werkt goed en minder goed?
- technologie in bemiddeling en de “do's en don'ts” van online bemiddeling.
- samen brainstormen over theorieën en ervaringen delen om onze kennis over online bemiddeling te vergroten.

meer info 

Gebruik van empirische methodes in deskundigenonderzoeken - 14 september 2021

Empirische methodes vormen één van de basispijlers van deskundigenonderzoeken door ingenieurs. Er bestaat een waaier aan dergelijke methodes die dikwijls gebaseerd is op principes uit de vastestoffysica of andere takken van de natuurkunde.

Komen aan bod:
- empirische methodes in metaal-, schade- en corrosieonderzoek
- de verschillende stappen bij de bepaling van de oorzaak van schade en het belang van verschillende onderzoekstechnieken
- het gebruik van laboratorium X-stralen micro-CT voor de industrie

meer info

Informatievergaring door gerechtsdeskundigen - 15 juni 2021

Een gerechtsdeskundige moet dikwijls ter uitvoering van zijn opdracht informatie verkrijgen die door de betrokken partijen niet of moeilijk kan worden bijgebracht.

De gerechtsdeskundige mag hierbij informatie inwinnen bij derden:
- hoe ver mag hij daarin gaan?
- welke bronnen kan hij raadplegen?
- hoe communiceert hij daarover met de raadslieden c.q. partijen?

Komen aan bod:
- de juridische positie van de gerechtsdeskundige.
- de gerechtsdeskundige is geen onderzoeksrechter.
- hoe richt de gerechtsdeskundige zich tot de partijen en de advocaten voor het inwinnen van informatie bij derden?
- welke bronnen zijn ter beschikking van de gerechtsdeskundige?
- aandachtspunten als derden worden gecontacteerd door de gerechtsdeskundige.
- praktische cases.

meer info

Gebruik van drones en 3D-laserscanning in civiele en penale expertises (met demo) - 18 mei 2021

Moderne meetmethodes en inspectiemogelijkheden doen hun intrede in expertises, zowel in civiele als in penale zaken.
Drones worden meer en meer gebruikt voor inspecties van gebouwen/windmolens/hoogspanningsmasten of bij gebeurlijke schaderamingen die het onderwerp uitmaken van een expertise zoals bij auto-ongevallen, brand, stormweer e.d.
Naast de klassieke bouwkundige meerwaarde, kan men met 3D-laserscanning nauwkeurige digitale simulaties maken van ongevallen, criminele activiteiten en kogelbanen berekenen. Met een VR-bril kan men deze digitale simulatie  virtueel betreden zodat een reconstructie volledig digitaal kan plaatsvinden. 

Komen aan bod:
- het wettelijke kader met betrekking tot opname van gegevens tijdens dronevluchten en 3D-laserscanning en hoe deze data mogen worden geëxploiteerd
- technische inleiding over de state of the art en de op stapel staande evoluties
- demo en/of  praktische cases

meer info

Gebruik van simulatiemethodes in deskundigenonderzoeken - 27 april 2021

Numerieke methodes, en vooral dan eindige elementen simulaties (FEA), worden al decennia in engineering gebruikt. In bepaalde gevallen kan men die ook gebruiken bij de bepaling van de oorzaak van het falen van een onderdeel, een apparaat, een constructie e.d. meestal als aanvulling op de empirische bepaling van de oorzaak maar ook wanneer de empirische methodes niet tot bruikbare conclusies leidden. Door de komst van High Performance Computing (lees hier het standpunt van de KVAB), de beschikbaarheid van steeds geavanceerdere software en de groeiende knowhow bij ingenieurs wordt meer en meer mogelijk.

Komen aan bod:
- de achterliggende principes van de eindige elementen methode (Finite Elements)  als de meest gebruikte simulatiemethode naast CFD, DEM, ...
- enkele aandachtspunten in de praktische uitvoering van dergelijke simulaties die met de nodige zorg, zeker in het raam van een geschil, dienen te worden behandeld
- enkele cases waarin simulaties een doorslaggevende rol hebben gespeeld ter oplossing van het geschil.

meer info

Gebruik van Data Mining en Artificiële Intelligentie in deskundigenonderzoeken - 25 februari 2021

Wat zijn de praktische implicaties van het gebruik van Artificiële Intelligentie bij justitie?

Komen aan bod:
- de begrippen Big Data, AI, Data Mining en Machine Learning (geschetst en geïllustreerd aan de hand van typische toepassingsdomeinen)
- Natural Language Processing bij het verwerken van documenten
- cases uit de juridische wereld
- de toekomstperspectieven van het gebruik van AI in de werking van het gerechtelijk apparaat

meer info

GDPR en gerechtsdeskundigen - 20 januari 2021

Hebt u specifieke vragen nopens de toepasbaarheid van de GDPR-regels op de uitoefening van uw mandaat en het beheer van uw kantoor?
Wist u dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) recent een eerste beslissing heeft genomen in een zaak waarin een gerechtsdeskundige betrokken was en bent u nieuwsgierig welke gevolgen dat kan hebben voor u?

Komen aan bod:
- een algemene inleiding over GDPR
- de specifieke regels voor gerechtsdeskundigen in gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten

meer info

Positieve en negatieve aspecten van Alternatieve Dispuut Resolutie (ADR) in de bouw - 24 november 2020

Gerenommeerde bedrijfsleiders uit de bouwsector brengen getuigenissen, zowel positieve als negatieve ervaringen. 

Tijdens het debat krijgt men de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen.

meer info

lees hier het artikel verschenen in ILYA

Technische normen en de regels van de kunst - 22 oktober 2020

Een overzicht van de verschillende soorten normen , de totstandkoming, juridische draagwijdte en andere technische bepalingen (TV WTCB, STS, …).

Op deze studieavond worden de technische normen (NBN, Eurocode, …) besproken.

Komen aan bod:
- wat wordt er precies verstaan onder “technische normen” en “regels van de kunst”. Er wordt toegelicht hoe deze technische normen zich verhouden tot bijvoorbeeld de technische voorlichtingen van het WTCB.
- het ontstaan van technische normen.
- in welke mate zijn de bouwactoren gebonden door technische normen. Hierbij worden de technische normen geplaatst in het ruimere kader van aansprakelijkheid in de bouwsector en wordt onderzocht in welke mate er al dan niet kan worden afgeweken van technische normen.

meer info

Oplevering en aanvaarding van werken en diensten in het gemene recht en onder de gelding van de Woningbouwwet en de overheidsopdrachtenregelgeving - 24 september 2020

Tijdens deze contactavond worden de begrippen oplevering, inontvangstneming en aanvaarding besproken in het raam van een aannemingsovereenkomst van werken of diensten.
Komen aan bod:
- het verschil tussen deze drie begrippen met o.a. het onderscheid tussen een voorlopige en definitieve oplevering.
- de modaliteiten en de rechtsgevolgen van de oplevering en de aanvaarding met i.h.b. de gevolgen naar de aansprakelijkheid van de bouwactoren met o.a.de gemeenrechtelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek en mogelijke contractuele regelingen.
- de bijzondere regels van de Woningbouwwet.
- de specifieke regels van de overheidsopdrachtenreglementering (KB Uitvoering 2017) inzake oplevering en aanvaarding van opdrachten van aanneming van werken of diensten.

meer info

Incidenten en schadeloosstelling tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht - 16 juni 2020

De wet op de overheidsopdrachten is enkele jaren geleden ingrijpend gewijzigd. Deze wet is een omzetting van de Europese Richtlijn 2014/24/EU en herschikt de plaatsingsprocedures, consolideert rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en herstructureert de uitvoeringsregels (AUR). Tijdens deze studieavond besteden wij aandacht aan de incidenten en de schadeloosstelling bij de uitvoering van een overheidsopdracht, zowel onder de oude als onder de nieuwe wet. Ingenieurs die actief zijn in burgerlijke bouwkunde hebben ongetwijfeld gehoord van de “formule Flamme” maar missen wel dat tikkeltje kennis dat hen moet toelaten om discussies tussen en met juristen beter te kunnen volgen, of hen comfort moet bieden wanneer ze technische standpunten dienen te formuleren die vroeg of laat mee bepalend zouden kunnen zijn in een rechtsgang. Tijd dus om op e.e.a. dieper in te gaan.

meer info

Verzoening bereiken zelfs wanneer het onmogelijk lijkt - 11 maart en 17 juni 2020

De eerste taak van een gerechtsdeskundige is het geschil in der minne oplossen door partijen met elkaar te verzoenen.
Een praktische opleiding van twee avonden met theorie en real life cases.

meer info

Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: technische aspecten - 3 oktober 2019

Deze studieavond is een perfecte aanvulling op  "Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: juridische aspecten van 26 september 2019.
We gaan nu in op de rol van het controleorganisme en de wijze waarop een tienjarige polis dient te worden onderschreven.

meer info

Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: juridische aspecten - 26 september 2019

De studieavond beoogt niet-juristen de elementaire beginselen bij te brengen van hoe een gebrek op voet van art. 1792 en 2270 BW wordt gedefinieerd, hoe het door de rechtbanken en hoven wordt geïnterpreteerd en wat de belangrijkste facetten zijn die een ingenieur altijd voor ogen moet houden. Tevens wordt ingegaan op de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering en de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor actoren van de bouwwereld, welke recent werden ingevoerd.

meer info

Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek - 19 juni 2019

In de marathonsessie van 4 april 2019 heeft de Kamer het ontwerp van het nieuwe bewijsrecht op de valreep goedgekeurd. Alhoewel het nog even duurt alvorens de wijzigingen in werking treden (voorzien 18 maanden na publicatie van de wet) willen we nu al nagaan wat de eventuele implicaties op het deskundigenonderzoek zijn.

meer info

Appropriate conflict resolution in major EPC projects: legal and engineering challenges - 5 juni 2019

Disputes arising from EPC projects are usually complex and expensive.
This conference will highlight the role engineers can play in multi-tier dispute resolution procedures (litigation, arbitration, adjudication and mediation).

more info

Conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 1 jan. 2019 - 27 maart 2019

Wat is nieuw inzake bemiddeling en minnelijke schikking sinds de potpourri-wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018?
Welke invloed heeft dat op de conflictbeheersing in bouw- en infrastructuur-projecten vanaf 1 januari 2019 i.h.b. voor wat overheidsopdrachten betreft?
Deze studieavond wil ingenieurs en projectverantwoordelijken een high level overview geven van de sterk veranderde spelregels.

meer info

Overheidsopdrachten in bouw- en infrastructuurprojecten in vogelvlucht 14 maart 2019

De wet op overheidsopdrachten is ingrijpend gewijzigd. Sinds 30 juni 2017 is de wet van 17 juni 2016 met haar uitvoeringsbesluiten in werking getreden. Deze wet is een omzetting van de Europese Richtlijn 2014/24 en herschikt de gunningsprocedures, consolideert rechtspraak van Europees Hof van Justitie en herstructureert de uitvoeringsregels (AUR).
Deze studieavond wil ingenieurs en projectverantwoordelijken een high level overview geven van de aandachtspunten in deze veranderde spelregels.

meer info

GDPR en gerechtsdeskundigen in (buiten)gerechtelijke opdrachten - 12 december 2018

Treedt u regelmatig als gerechtsdeskundige of deskundige in der minne op en hebt u vragen nopens de toepasbaarheid van de nieuwe GDPR-regels op de uitoefening van uw mandaat en het beheer van uw kantoor?
Kom dan luisteren naar Meester Gerrit Vandendriessche van het advocatenkantoor ALTIUS, specialist privacybescherming.
Na een algemene inleiding over GDPR zal hij ingaan op de specifieke regels voor gerechtsdeskundigen in gerechtelijke en buitengerechtelijke opdrachten. Ook praktische gevallen worden besproken met aansluitend een Q&A-sessie.

meer info

Dispute Avoidance & Resolution in Engineering and Construction Projects - 29 november 2018

Theory versus actual practice of dispute avoidance and resolution in engineering and construction projects in Belgium and abroad (public infrastructure such as harbours, airports, bridges, railways ,… production plants, private buildings etc.).
Learning tips & tricks about Dispute Avoidance & Resolution. Getting a better insight in different procedures. What is the impact of these procedures on project management?

More info

FIDIC Model Contracts - The Engineer's Perspective - 24 april 2018

The publication of the 2017 model contracts by Fidic is a new cornerstone for international engineering contractors and design offices. The Fidic’s concept of Engineer is not only that of a designer but foremost of an administrator for the whole project. The event will focus on the Engineer’s perspective from a practical point of view.

In the first part an analysis will be made of the Fidic 2017 White Book 5th edition of the model Services Agreement.
The second part will cover the Engineer’s duties, responsibilities, powers and liabilities under the Fidic 2017 Red (Construction), Yellow (Design & Build) and Silver Books (EPC/Turn-key). Particular attention will be given to the interface between the Engineer and the Dispute Avoidance/Adjudication Board.

More info