MENU Menu
of
Raadgevend ingenieur
Home / Raadgevend ingenieur

Raadgevend ingenieur

De ingenieursverenigingen ie-net ingenieursvereniging vzw (voorheen KVIV) en FABI beschikken over een jarenlange ervaring inzake de relatie tussen, enerzijds, de gemiddelde studiekosten en anderzijds, de aard, omvang en complexiteit van een gerealiseerde constructie.

ie-net/FABI stelt deze indicatieve informatie, opgesteld volgens een methodologie die haar degelijkheid in het verleden heeft bewezen, graag ter beschikking aan alle marktpartijen - investeerders, bouwheren, studiebureaus,...- als een verzameling van consistente referenties.

De formules en tabellen geven een referentiewaarde van de te verwachten gemiddelde studiekosten als percentage van de bouwkost, voor diverse klassen en types van opdrachten. De tabellen en brochures, samengesteld door de werkgroep “Raadgevend ingenieurs – ontwerpers van projecten”, een “commissie” die bekendheid en aanzien geniet in de wereld van overheidsopdrachten door de publicatie van de standaard omschrijving van opdrachten en de jaarlijks aangepaste aanbevelingen i.v.m. vergoedingen.

Op initiatief van FABI en ie-net i.s.m. ORI worden de ie-net/FABI-aanwijzingen voor raadgevend ingenieurs momenteel volledig herwerkt door een speciaal daartoe opgerichte werkgroep "Consultant Engineers". De brochure "algemene voorwaarden", onderdeel van de bijhorende documenten, zit in een vergevorderd stadium. Publicatie wordt verwacht midden 2022.

De tabellen werden t.e.m. 2016 jaarlijks aangepast. Up-to-date nieuws rond de publicatie van de herwerkte tabellen vindt u, van zodra beschikbaar, op deze webpagina.

Belangrijk!

Hierna vindt u de commentaar van de werkgroep bij het gebruik van de huidige beschikbare brochures en tabellen:

Het updaten van de raming van de gemiddelde referentiekosten voor het uitvoeren van de gebruikelijke technische opdrachten werd een aantal jaren geleden opgeschort. De informatie, die thans nog ter beschikking staat, is gebaseerd op (te) oude analyses. De werkgroep Consultant Engineers acht nieuw onderzoek nodig voor het herwerken van de tabellen en publicaties. 

De bestaande formules zijn eventueel nog nuttig om de orde van grootte te bepalen. 

Uiteraard is de (gedetailleerde) omschrijving van de inhoud van de "gebruikelijke opdracht", waar nodig geval per geval, belangrijk. 

De werkgroep Consultant Engineers raadt ten stelligste aan om een analytische berekening van de prijs van elke opdracht uit te voeren. De enige betrouwbare benadering daarvoor is het oplijsten van de middelen met hun eenheidsprijs die moeten worden besteed aan elke elementaire (deel)taak van de opdracht. 

Vanzelfsprekend blijven de evolutie van de engineering- en de werkkosten, die als basis dienen voor de berekening van de vergoeding, belangrijke elementen voor de berekening van de percentages.

Contacteer chantal.versweyveld(at)ie-net.be voor meer informatie, de aanwijzingen (t.e.m. 2016) en de bijhorende brochures.

Brochures

De afzonderlijke opdrachten zijn complementair aan de algemene voorwaarden. Bij eventuele interpretatieverschillen heeft de afzonderlijke opdracht voorrang.

  • Opdracht A: geheelopdrachten (overkoepelen het geheel van alle betrokken disciplines van architectuur en engineering bij ontwerp en verwezenlijking van industriële constructies)
  • Opdracht B: geheelopdrachten (overkoepelen het geheel van alle betrokken disciplines van architectuur en engineering bij ontwerp en verwezenlijking van niet-industriële gebouwen.
  • Opdracht E: technische uitrustingen van bouwwerken
  • Opdracht I: geheelopdrachten voor infrastructuren
  • Opdracht S: gespecialiseerde opdrachten van stabiliteit van structuren en infrastructuur

LEXICON: Basisterminologie voor de beschrijving van ingenieurs- en adviesdiensten voor gebouwen, infrastructuur en industriële voorzieningen

Ten einde eenzelfde taalgebruik te hanteren bij de informatieuitwissling  over technische opdrachten, heeft de werkgroep "Consultant Engineers" een drietalig lexicon van de voornaamste fasen en subfasen «of the life cycle of built assets» opgesteld.

De basistermen, gebruikt door de advies- en ingenieursbureau's, voor gebouwen, infrastructuur en industriële installaties, werden in lijn gebracht met de norm NBN EN 16310-2013.