MENU Menu
of
Privacyverklaring ie-net ingenieursvereniging vzw
Home / Privacyverklaring ie-net ingenieursvereniging vzw

Privacyverklaring ie-net ingenieursvereniging vzw

ie-net ingenieursvereniging vzw hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Als ie-net ingenieursvereniging vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen, dan kan u zich via onderstaande contactgegevens wenden tot het bestuursplatform van ie-net die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

ie-net ingenieursvereniging vzw
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
raadvanbestuur@ie-net.be
 

ie-net houdt zich strikt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden hieronder beschreven;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten willen respecteren.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ie-net ingenieursvereniging vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 • Om u te informeren over het lidmaatschap en zaken die daarmee verband houden (bv opsturen van uw lidkaart)
 • Voor deelname aan en betaling van activiteiten en opleidingen van ie-net ingenieursvereniging vzw
 • Voor contactopname in geval van programmawijziging of annulering
 • Voor het versturen van informatie over onze activiteiten, jobaanbod, nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Voor het versturen van onze wekelijkse e-zine
 • Voor het verzenden van occasionele e-mails met een aanbod van vorming en activiteiten en andere dienstverlening
 • Voor het versturen van het papieren ingenieursmagazine ILYA
 • Voor het online ledenregister (enkel toegankelijk voor leden die hier zelf in verschijnen). Hiermee hopen wij het netwerken tussen onze leden te bevorderen.
 • Voor statistische doeleinden. We gebruiken uw gegevens om ons beleid te sturen en te rapporteren over onze werking. De gegevens voor statistische doeleinden worden altijd anoniem verwerkt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Interesses
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Opleiding en vorming
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt o.a. via inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,…Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen (vb. uw alumnivereniging).

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.  Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe dienstverleners voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven persoonsgegevens nooit door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden voor verzameling te kunnen uitvoeren, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U kan uw gegevens steeds online aanpassen bij uw profiel of door het contacteren van onze staf.
 • In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.
 • U heeft het recht op gegevensverwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres voor onze mailings via uitschrijfmogelijkheden in deze e-mails.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 
U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.ie-net.be/contact.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

          Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
          Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
          commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

ie-net ingenieursvereniging vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging dateert van 16/08/2018.