MENU Menu
of
Mobiliteit transport
Home / Afdelingen / Mobiliteit & transport

Mobiliteit & transport

De expertgroep wil de kennis over "Mobiliteit en transport" binnen de betrokken groep van ingenieurs-experten uitbreiden en verdiepen, aanpassen aan de meest recente ontwikkelingen, inzichten en ervaringen, en deze kennis ook ruimer verspreiden.

De expertgroep geeft een brede interpretatie aan de term “mobiliteit en transport”. Het gaat om alle aspecten die zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van de verplaatsingen van personen en goederen met allerhande voertuigen, zoals personenwagens, vrachtwagens, openbaar vervoer, fietsen... via de openbare weg. Hierbij wordt ook de link gelegd naar andere vervoerswijzen zoals het spoor, de waterweg, pijpleidingen.

We hebben aandacht voor de factoren die de vervoersnoden van personen en goederen genereren en beïnvloeden en voor de aard, omvang en evolutie van het verkeer en vervoer. Ook de verdeling hiervan over de verschillende vervoerswijzen is een aandachtspunt.

Hoofdmoot vormt echter de wijze waarop het vervoer wordt georganiseerd: de vaste infrastructuur zoals de weg met heel zijn uitrusting en al zijn bijhorigheden, de voertuigen, de methodes om het verkeer op permanente en dynamische wijze te regelen, te sturen en te organiseren en de methodes en technische hulpmiddelen die hiervoor nuttig zijn.

Hierbij worden ook andere domeinen waarop het verkeer en vervoer invloed hebben, niet uit het oog verloren: het milieu, de ruimtelijke inpassing van de infrastructuur, de menselijke en economische aspecten, draagvlakvorming en communicatie, ...

UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

Maatschappelijk gezien wint mobiliteit steeds meer aan belang. Het ontwikkelen en toepassen van innovatieve oplossingen binnen het kader van duurzame mobiliteit is een grote uitdaging. Bovendien dienen de verschillende overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen en de industrie zich nog duidelijk te positioneren binnen het mobiliteitsgebeuren.

De uitbouw van samenwerkingsverbanden met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), het Instituut voor Mobiliteit en andere organisaties is dan ook voor de expertgroep een belangrijk uitgangspunt.