MENU Menu
of
Klimaat duurzaamheid leefmilieu
Home / Afdelingen / Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

De sustainable development goals (SDG) zijn  door de Verenigde Naties zijn opgesteld om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en om duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau te bevorderen.

Ingenieurs kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's door het ontwikkelen en implementeren van duurzame oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, water, transport en infrastructuur. Het is belangrijk om bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten rekening te houden met de impact op het milieu, sociale gelijkheid en economische ontwikkeling. Door innovatieve en duurzame technologieën te ontwikkelen, kan een ingenieur helpen om de doelen van de SDG's te bereiken en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 

De IE-Net expertgroep SDG wil  het bewustzijn bij de Vlaamse Ingenieurs verhogen over de rol die zij kunnen spelen bij het verwezenlijken van deze SDG’s. De expertgroep wil  dit bereiken door het uitrollen van activiteiten  en te helpen bij het creëren van een kader zodat  het realiseren van SDG deel gaat uitmaken van de core waarden van ingenieurs.  

Vanuit hun expertise, motivatie en gedrevenheid van elk lid rond dit thema, beoogt de groep verder een intermediair te vormen tussen industrie en maatschappij en meer zichtbaarheid te creëren naar de buitenwereld in de bijdrage die ingenieurs kunnen hebben tot het realiseren van deze SDG’s.

Visie

De expertgroep SDG wil inzetten op de rijke cultuur die ingenieurs bezitten en dit faciliteren door autonome, zelfstandig werkende vrijwilligers over de grenzen van de bedrijven heen te stimuleren in hun creativiteit, innovatief denken , ondernemingszin en gepassioneerd handelen in een netwerk waar de theorie aan de praktijk getoetst wordt.

De expertgroep beoogt door organisatie van cursussen en events, bewustzijn te creëren rond het belang van SDG bij ingenieurs  en kennis door te geven hoe ingenieurs kunnen bijdragen tot het realiseren van SDG’s.

Het is ook de bedoeling van de expertgroep om via events naar een breder publiek de rol van de ingenieur in het realiseren van deze SDG duidelijker te maken en bruggen te slaan naar andere actoren die met SDG’s bezig zijn.

Missie

De expertgroep SDG is een voortzetting van de expertgroep Milieu, die nadien hernoemd is tot expertgroep Klimaat, Duurzaamheid, Leefmilieu. Thema’s als klimaatverandering, klimaat adaptatie en leefmilieu (lucht, water en grond vervuiling) zullen een belangrijke rol blijven spelen in de activiteiten die door SDG zullen georganiseerd worden. Wel zal steeds de link met het bereiken van de SDG benadrukt worden.

De expertgroep wil verder nadenken over manieren om formele en/of informele  netwerken te creëren waarin ingenieurs hun ervaring en kennis rond SDG kunnen delen en elkaar kunnen stimuleren om SDG als core waarde te implementeren in hun dagelijkse werkomgeving.

De expertgroep wil ook samenwerken met andere organisaties en actoren en gemeenschappelijke activiteiten opzetten als dit kan bijdragen aan de objectieven van de expertgroep SDG.    Samenwerking kan bestaan in het maken van promotie van deze activiteiten bij IE-net leden en  het aanleveren van sprekers.