MENU Menu
of
Agrarische productie ecosfeer
Home / Afdelingen / Agrarische productie & ecosfeer

Agrarische productie & ecosfeer

De expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer is samengesteld uit vier werkgroepen die elk een deelaspect behandelen:

  • De werkgroep "Plantenvoeding" zorgt voor de doorstroming van het onderzoek betreffende optimale voeding van de planten met bijzondere aandacht voor: kwaliteit van de geoogste producten, de productiviteit, de milieuzorg, de beleidsaspecten.
  • De werkgroep "Plantenteelt" behandelt teeltverwante aspecten: duurzaamheid, het Europees landbouwbeleid, biologische of geïntegreerde teeltwijzen, nieuwe selectie- en teelttechnieken, kwaliteitszorg.
  • De werkgroep "Plantenbescherming" is een forum voor de trends in de gewasbescherming: problematiek van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, geïntegreerde en duurzame gewasbescherming, neveneffecten, kwaliteitsbeoordeling, toekomstige trends.
  • De werkgroep "Dierlijke Productie". Dierlijke productie is binnen de Vlaamse landbouw economisch zeer belangrijk. Deze werkgroep beoogt via vormings- en voorlichtingsactiviteiten aandacht te vragen voor economische, technische en kwalitatieve aspecten, maar evenzeer omtrent maatschappelijk relevante thema’s zoals dierenwelzijn, emissies, ruimtelijke inkadering van de stallen, impact op de waterkwaliteit,…