MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Exploitatie en beheer van Intellectuele Eigendom

Exploitatie en beheer van Intellectuele Eigendom

 

     volledige cursus: ie-net leden en ie-net bedrijfspartners: € 2.086 i.p.v. € 2.980
     Inschrijven mogelijk voor aparte modules

 

Deze opleiding wordt aangeboden in hybride vorm.
Op het inschrijfformulier kan u aanduiden of u de les(sen) live of online wenst te volgen.

 

De immer versnellende evolutie van technologie en markten handhaaft de druk op inspanningen voor technische innovatie. Innoveren betekent investeren en risico’s nemen. Het is dus uitermate belangrijk zich zo goed mogelijk tegen interne en externe risico’s in te dekken bij de bedrijfsvoering, o.m. door elke vorm van innovatie afdoende te beschermen tegen namaak. Deze situatie stimuleert tegelijk het besef dat de innovator minder in staat is alles zelf marktgericht te ontwikkelen en te sturen, zelfs niet in zijn eigen domein. Vandaar dat meer en meer samenwerkingen en afspraken zich opdringen met de bedrijfsomgeving om doeltreffend voorop te komen of te blijven. Die afspraken veronderstellen op hun beurt degelijke overeenkomsten of contracten voor de ontwikkeling en exploitatie van innovatie.

Deze cursus heeft tot doel bij te dragen tot de deskundigheid voor deze materie van overeenkomsten en het beheer van de bescherming van technische innovatie, mede met behulp van deze overeenkomsten.

De cursus is een initiatief van de expertgroep Intellectuele Eigendom

Programma

Alle lessen vinden plaats op maandagen van 13u tot 17u.

(Datums onder voorbehoud van eventuele wijzigingen). 

Les 1
9 september 2024

Begrippenkader, algemeen overzicht, relevante regelgeving en  inleiding tot licentie- en overdrachtsovereenkomsten
Wegwijs geraken in de verschillende regels die overeenkomsten over de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten beheersen. De verschillende algemene en specifieke relevante wetten (Wetboek Economisch Recht, Boek 5 Verbintenissen, mededingingsregels, etc.), zowel nationaal, Europees als internationaal, worden overlopen. Verder wordt er ingegaan op het onderscheid tussen eigendomsoverdracht en licenties, alsook op de verschillende mogelijkheden van mede-eigendom.

Docenten: Pieter Callens (Eubelius)

Les 2
23 september 2024

Verzekeren van vertrouwelijkheid; geheimhoudingsovereenkomsten
Preventieve maatregelen intern en bij transacties. Soorten geheimhoudingsovereenkomsten en relevante clausules. Fabrieksgeheimen.

Docenten: Filip Van Elsen (Allen & Overy), Annemie Jaeken (V.O. Patents &Trademarks)

Les 3
30 september 2024

Algemeen (bedrijfs)kader van licenties; voorbereiding van negotiaties; precontractuele informatieverplichtingen
Diverse bedrijfsaspecten. Soorten licenties: standpunt van gever en nemer; voorakkoorden en onderhandelingstechnieken; precontractuele informatieverplichtingen in commerciële samenwerkingsovereenkomsten (toepassingsgebied en rechtsgevolgen; sancties).

Docenten: Eric De Gryse (Simont Braun), Gunther Meyer (Liber.ius), Domien Op de Beeck (Bird & Bird LLP)

Les 4
7 oktober 2024

Licentiecontracten: bespreking aan de hand van case studies
 

Docenten: Bruno Vandermeulen, Ben Hermans (Artes advocaten), Narmeen Al Ganim (Taylor Wessing)

Les 5
14 oktober 2024

Licentiecontracten: bespreking clausule per clausule
Preambule en definities; voorwerp en omvang van de licentie. Vergoedingen, betaling, audits, fiscaliteit. Garanties, aansprakelijkheid, sancties. Duur, opzegging, verlenging, situatie bij het einde van het contract. Overige rechten en plichten, bv. verbeteringen.

Docenten: Peter Van Dyck (Allen & Overy), Emily Van Damme (DLPA Advocaten), Bart Lieben (Pitch Law)

Les 6
4 november 2024

Licenties voor software en merken
Opbouw van licentieovereenkomsten. Aandachtspunten bij negotiaties. Open source. …

Docenten: Vincent Ryckaert (IMEC), Bart Lieben (Pitch Law)

Les 7
18 november 2024

Contracten voor R&D samenwerkingen
Omschrijving van R&D-projecten in opdracht of in samenwerking: afspraken rond taken, budgetten, termijnen, eigendom en exploitatie van resultaten. Financiering met overheidssteun, consortia, …

Docenten: Kathleen De Belder (IMEC), Matthias Meirlaen (UGent)

Les 8
2 december 2024

Intellectuele eigendom van werknemers en medewerkers centraliseren bij de onderneming – overdracht / samenwerking / spin-offs / fusies en overnames
In deze les wordt ingegaan op het centraliseren bij de onderneming van de intellectuele eigendomsrechten gecreëerd door werknemers en door zelfstandige dienstverleners. De aandachtspunten bij de contracten met werknemers en medewerkers worden overlopen, alsook de situaties bij gebrek aan overeenkomst. Verder krijgt u ook toelichting bij de mogelijkheid om intellectuele eigendomsrechten terug te vorderen (op te eisen) van medewerkers als deze in eigen naam intellectuele eigendomsrechten van de onderneming zouden registreren.
In een tweede deel worden de verschillende mogelijke overdrachten en samenwerkingsvormen (andere dan licenties) bekeken, waaronder bv.overeenkomsten met spin-offs van universiteiten en het lot van intellectuele eigendomsrechten bij overnames.

Docenten: Véronique Pede (CAPE IP), Pieter Callens (Eubelius)

Les 9
16 december 2024

Inleiding tot het mededingingsrecht, overdracht van technologie, uitputtingsbeginsel en parallelle handel
Wat zijn de basisbeginselen van het mededingingsrecht?
Welke clausules in een licentiecontract zijn toegestaan en welke zijn verboden onder het mededingingsrecht?
Wat zijn de Belgische en Europese regels over restrictieve praktijken (kartelafspraken) en wat is het uitzonderingsregime voor overeenkomsten voor technologieoverdracht?
Wanneer is er sprake van misbruik van machtspositie of misbruik van economische afhankelijkheid?
Wat zijn de risico’s bij een inbreuk op het mededingingsrecht?
Wat is de actuele stand van zaken over het uitputtingsbeginsel en parallelle handel?

Docenten: Carmen Verdonck (Altius), Beatrijs Gielen (Altius), Jeroen Muyldermans (Fencer Law)

docenten

Alle docenten zijn als advocaat of octrooigemachtigde als expert actief binnen het domein van de intellectuele eigendom.

Pieter Callens, advocaat-vennoot @ Eubelius
Filip Van Elsen, Allen & Overy
Annemie Jaeken, V.O. Patents & Trademarks
Eric De Gryse, Simont Braun
Gunther Meyer, Liber.ius
Domien Op de Beeck, Bird & Bird LLP
Bruno Vandermeulen
Ben Hermans, Artes advocaten
Narmeen Al Ganim, Taylor Wessing
Peter Van Dyck, Allen & Overy
Emily Van Damme, DLPA advocaten
Bart Lieben, Pitch Law
Vincent Ryckaert, IMEC
Kathleen De Belder, IMEC
Matthias Meirlaen, UGent
Véronique Pede, CAPE IP
Carmen Verdonck, partner @ Altius
Beatrijs Gielen, counsel @ Altius
Jeroen Muyldermans, partner @ Fencer Law

Wetenschappelijke coördinatie:
Hilde Schoofs, Grip op IP


Erkenningen en voortgezette opleidingen


De opleiding wordt ondersteund door het Instituut voor octrooigemachtigden.
De cursus is erkend als onderdeel van de permanente vorming van octrooigemachtigden.Alle afzonderlijke modules zijn erkend voor 4 juridische punten voor advocaten aan de Vlaamse balies.Voortgezette opleiding voor bedrijfsjuristen: 3 punten per lesdag.


DOELGROEP
Als doelgroep beoogt de cursus vooral de verantwoordelijken in ondernemingen voor deze materie, alsook hun externe of interne adviseurs. Daartoe behoren o.m. innovatiemanagers, bedrijfsjuristen, octrooideskundigen en gespecialiseerde juristen en advocaten als externe adviseurs. De samenwerking tussen ervaren juristen en octrooigemachtigen als docenten vormt een goede basis om de praktijk van overeenkomsten en beheer van intellectuele eigendom (IE) bij technische innovatie bevredigend te behandelen. De materie omvat immers vaak complexe technische, juridische en economische kwesties

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
09/09/2024 Van: 13u00
16/12/2024 Tot: 17u00
HYBRIDE INGENIEURSHUIS Live - Desguinlei 214 Online - zie instructies
VOLLEDIGE CURSUS
€ 2.980 voor niet-leden
€ 2.086 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 2.086 voor ie-net bedrijfspartners
€ 1.490 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)

APARTE MODULE (prijs per module)
€ 380 voor niet-leden
€ 266 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 266 voor ie-net bedrijfspartners
€ 190 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

Leden LES Benelux
Leden AIPPI
Leden BMM
€ 2.086 voor de ganse cursus
€ 266 per module
contacteer dirk.de.wilde@ie-net.be voor uw kortingscode

 

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !

Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier
Aantal opleidingsuren:
Volledige cursus: 36 uur
Aparte module: 4 uur
Domein: Innovatie

De cursus levert punten op voor volgende
Erkende voortgezette opleidingenMet de steun van