MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Schadevergoeding in overheidsopdrachten: principes en praktische aspecten | Indemnisation des marchés publics: principes et aspects pratiques
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Schadevergoeding in overheidsopdrachten: principes en praktische aspecten | Indemnisation des marchés publics: principes et aspects pratiques

     Leden genieten voordeeltarief | Tarif préférentiel pour les membres
     € 196 ipv € 280

 

Leden | Membres: ie-net, FABI, ORI, BVBR-ABDC, FABA-FEGC, IAE-IEA, VVLE, KCLE, FeBeVex, LRGD, Embuild Brussel Vlaams-Brabant, Embuild Oost-Vlaanderen, Embuild Limburg, Embuild Antwerpen

 


Erkend door:
OVB-OBFG : 4 standaardpunten permanente vorming
IGO : ten laste neming van de inschrijvingskosten voor magistraten, magistraten in opleiding, personeelsleden van de r.o. en RIO's.
IBR-IRE : categorie 3

 

U kan de studienamiddag ter plaatse volgen OF online via Zoom

Vous pouvez suivre l'après-midi d'étude sur place OU en ligne par zoom


Situering

De uitvoering van een overheidsopdracht waarin werken van burgerlijke bouwkunde centraal staan is jammer genoeg soms synoniem van ellenlange gerechtelijke procedures waarin overheid en aannemer elkaar bekampen voor wat de wijze van berekening van de schadevergoeding betreft. Zeer dikwijls wordt daarin een ingenieur-gerechtsdeskundige aangesteld die op zijn beurt een beroep zal doen op een bedrijfsrevisor of een accountant om hem bij te staan bij de raming van de financiële schade. Dat leidt maar al te vaak tot een proces in het proces, met torenhoge kosten en evenveel frustraties tot gevolg, waarbij een dovemansgesprek tussen overheid en aannemer de plaats van de rede inneemt omdat er een fundamenteel meningsverschil bestaat over de manier waarop de berekening van de geleden schade dient te gebeuren. Deze studienamiddag heeft als doel de status quaestionis op te maken en aan de deelnemer een globaal overzicht te geven van de principes die aan de basis van de schadeberekening liggen alsook met welke praktische aspecten rekening moet worden gehouden of men nu de zaak bekijkt vanuit het standpunt van de opdrachtgever of dat van de opdrachtnemer.

Contexte

L’exécution d’un marché public dans lequel des travaux de génie civil occupent une place centrale est malheureusement parfois synonyme de longues procédures judiciaires dans lesquelles le pouvoir public et l’entrepreneur s’entredéchirent sur le mode de calcul de l’indemnisation. Très souvent, un ingénieur-expert judiciaire est désigné qui fera à son tour appel à un réviseur d’entreprises ou à un expert-comptable certifié pour l’assister dans l’estimation du préjudice financier. Cela conduit trop souvent à un procès dans le procès, entraînant des coûts exorbitants et tout autant de frustrations, dans lequel s’installe un dialogue de sourds entre le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur suite à une divergence d’opinion fondamentale sur la manière dont le préjudice subi doit être calculé. L’objectif de cet après-midi d’étude est de dresser l’état des lieux et de donner au participant un aperçu global des principes qui sous-tendent le calcul des dommages ainsi que des aspects pratiques qui doivent être pris en compte, que l’on envisage la question du point de vue de l’adjudicateur ou de celui de l’adjudicataire.

Programma | Programme

Er is geen simultaanvertaling voorzien. Iedereen gebruikt zijn eigen taal. Presentaties worden opgesteld in de taal van de spreker.
Aucune traduction simultanée n’est prévue. Chacun utilise sa propre langue. Les présentations sont rédigées dans la langue de l’orateur.


•    13u00-13u30: ontvangst
•    13u30-13u45: inleiding door Didier De Buyst, doctor-ingenieur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar, gastprofessor Hasselt University Faculty of Architecture (NL/FR)
•    13u45-14u45: inleidende beschouwingen door Patrick Thiel en Valentine de Francquen, advocaten bij Apex CMP (FR/NL)
•    14u45-15u15: schadevergoeding zoals gepercipieerd door de opdrachtgevers door Patrick Thiel en Valentine de Francquen, advocaten bij Apex CMP (FR)
•    15u15-15u40: pauze met netwerkmoment
•    15u40-16u10: schadevergoeding zoals gepercipieerd door de opdrachtnemers door Ann Eeckhout, advocaat bij Eeckhout & Ottevaere (NL)
•    16u10-16u40: casussen/rekenvoorbeelden waarin beide benaderingen aan bod komen en met een aanzet voor het zoeken van een minnelijke oplossing door Charles Markowicz, accountant, gerechtsdeskundige en bemiddelaar (FR)
•    16u40-17u10: debat rond conflictoplossingsmethodes in geschillen m.b.t. schadevergoeding (bemiddelaar, verzoener, onderhandelaar, bindende derden-beslisser, DARB, etc.) moderator: Didier De Buyst, voornoemd (NL/FR)
•    17u10-17u30: afsluiting met Q&A (NL/FR)


•    13h00-13h30 : accueil
•    13h30-13h45 : introduction par Didier De Buyst, docteur-ingénieur, coordinateur ie-net Sous-groupe Ingénieurs & Médiateurs, expert judiciaire, médiateur agréé, professeur invité Hasselt University Faculty of Architecture (FR/NL)
•    13h45-14h45 : considérations introductives par Patrick Thiel et Valentine de Francquen, avocats chez Apex CMP (FR/NL)
•    14h45-15h15 : indemnisation du point de vue de l’adjudicateur par Patrick Thiel et Valentine de Francquen, avocats chez Apex CMP (FR)
•    15h15-15h40 : pause avec une moment de networking
•    15h40-16h10 : indemnisation du point de vue de l’adjudicataire par Ann Eeckhout, avocat chez Eeckhout & Ottevaere (NL)
•    16h10-16h40 : cas/exemples dans lesquels les deux approches sont discutées avec une incitation pour la recherche d’une solution amiable par Charles Markowicz, expert-comptable certifié, expert judiciaire et médiateur agréé, cabinet Costmasters (FR)
•    16h40-17h10 : débat concernant les méthodes de résolutions de conflits relatifs à l’indemnisation (médiateur, conciliateur, négociateur, tierce décision obligatoire, DARB, etc.) modérateur : Didier De Buyst, susmentionné (FR/NL)
•    17h10-17h30 : clôture avec questions et réponses (FR/NL)

Sprekers en doelgroep | Intervenants et public cible

CV van de sprekers | CV des intervenants

Patrick Thiel
Dans sa pratique quotidienne en matière de contrats publics (marchés publics, concessions, PPP), Patrick Thiel assiste les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, soit au stade de la conception des opérations, soit dans leur exécution, soit dans le cadre du contentieux. Il est très régulièrement confronté à la rédaction des documents de marché et la négociation d’opérations complexes, à l’analyse et à l’attribution des commandes, que ce soit dans le cadre de travaux, de fournitures ou de services. La rédaction de documents du marché se fait régulièrement grâce à une équipe pluridisciplinaire, permettant d’appréhender à ce stade toutes les questions de droit public urbanistiques, environnementales, fiscales et sociales que ce soit dans des marchés « classiques » ou dans le cadre de concessions, de marchés de promotion ou d’autres PPP. Il assiste également les opérateurs économiques au stade de la confection des offres ou de l’exécution du marché, et réalise des missions d’audit auprès des pouvoirs publics.

In zijn dagelijkse praktijk staat Patrick Thiel aanbestedende overheden en ondernemers bij op het vlak van overheidscontracten (overheidsopdrachten, concessies, PPS), hetzij in de ontwerpfase van de werken, hetzij bij de uitvoering ervan, of in de context van geschillen. Hij wordt zeer regelmatig geconfronteerd met het opstellen van marktdocumenten en het onderhandelen over complexe operaties, met de analyse en toewijzing van opdrachten, of het nu gaat om werken, leveringen of diensten. Het opstellen van marktdocumenten gebeurt op regelmatige basis dankzij een multidisciplinair team, waardoor het mogelijk is om in dit stadium alle vragen te behandelen m.b.t. stadsplanning, omgeving, fiscaal en sociaal publiekrecht, zowel op de “klassieke” markten als in het raam van concessies, promotiecontracten of andere PPS’s. Hij ondersteunt ook ondernemers in de voorbereidende fase van opmaak van offertes of het uitvoeren van contracten, en voert auditmissies uit bij overheidsinstanties.

Valentine de Francquen
Valentine de Francquen se spécialise dans les marchés publics et intervient dans les litiges, les négociations et la réalisation de transactions dans ce domaine. Dans sa pratique quotidienne des marchés publics (missions, concessions, PPP, etc.), elle conseille également les institutions gouvernementales et les entreprises privées, tant dans la conception et la réalisation des travaux que dans la résolution d'éventuels litiges. Elle examine les conditions d'attribution et la régularité des marchés de travaux, de fournitures ou de services publics. Valentine de Francquen propose également des formations sur mesure dans le domaine des marchés publics à destination des administrations, des entreprises privées ou du grand public.

Valentine de Francquen is gespecialiseerd in overheidsopdrachten en werkt rond geschillen, onderhandelingen en de afronding van transacties in dit domein. In haar dagelijkse praktijk met overheidscontracten (opdrachten, concessies, PPP ...) adviseert ze ook overheidsinstellingen en privébedrijven, zowel voor wat betreft het ontwerp als de uitvoering van de werkzaamheden en het oplossen van eventuele geschillen. Ze onderzoekt de gunningsvoorwaarden en de regelmatigheid van de opdrachten voor werken, leveringen of openbare diensten. Valentine de Francquen verzorgt bovendien opleidingen op maat in het domein van de overheidsopdrachten voor besturen, privébedrijven of het grotere publiek.

Ann Eeckhout
Ann Eeckhout is vennoot bij Eeckhout & Ottevaere. Zij is advocaat gespecialiseerd in bouwrecht en overheidsopdrachten. Zij is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Zij heeft 30 jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen in contractenwerk, het verstrekken van adviezen, bij onderhandelingen, bemiddelingen, procedures en expertises in bouwzaken. Zij publiceert o.m. in het Jaarboek Overheidsopdrachten en geeft regelmatig lezingen en in-house opleidingen over actuele thema’s in privaat bouwrecht en overheidsopdrachten. Zij is plaatsvervangend vrederechter en lector privaat bouwrecht, overheidsopdrachten en bouwmanagement aan de Hogeschool Gent.

Ann Eeckhout est associée chez Eeckhout & Ottevaere. Elle est avocat spécialisé en droit de la cons-truction et en marchés publics. Elle est une médiateur agrée en matières civile et commerciale. Elle possède 30 ans d'expérience dans l'assistance aux entreprises dans le cadre de contrats, en prodiguant des conseils, en assistant pendant les négociations, les médiations, les procédures et les expertises en matière de construction. Elle publie entre autres dans le Jaarboek Overheidsopdrachten et donne régu-lièrement des conférences et des formations internes sur des thèmes d'actualité en droit privé de la construction et en marchés publics. Elle est juge de paix suppléant et chargée de cours en droit privé de la construction, marchés publics et gestion de la construction à la Hogeschool Gent.

Charles Markowicz
Charles Markowicz est expert-comptable certifié et expert judiciaire. A ce titre ou comme conseiller technique, il a analysé de nombreuses revendications d’entreprises de travaux publics en lien avec des retards de chantiers. Il a développé une méthode d’analyse des dommages visant à évaluer raisonnablement l’impact d’un retard de chantier sur sa profitabilité. Il a récemment écrit plusieurs articles de doctrine sur le sujet.

Charles Markowicz is een gecertificeerde expert-accountant en gerechtsdeskundige. In deze hoedanigheid of als technisch adviseur heeft hij talloze claims van bedrijven m.b.t. openbare werken i.v.m. vertragingen in bouwwerken geanalyseerd. Hij heeft een schadeanalysemethode ontwikkeld die erop gericht is de impact van een bouwvertraging op de rentabiliteit redelijkerwijs te beoordelen. Hij heeft onlangs verschillende leerstellige artikelen over dit onderwerp geschreven.


Doelpubliek | Public cible

Projectingenieurs, directeurs van projecten, directeurs der werken, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters van de zetel, rechters in ondernemingszaken (RIO), bedrijfsrevisoren, accountants, financieel deskundigen, schaderegelaars etc.

Ingénieurs de projet, directeurs de projets, directeurs de travaux, architectes, responsables de la mise en œuvre, ingénieurs travaillant pour des entrepreneurs, bureaux d’études et d’architecture, pouvoirs publics, organismes de contrôle, compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, etc., experts judiciaires, experts techniques, experts-conseils, juristes d’entreprises, avocats, juges du siège, juges con-sulaires, réviseurs d’entreprises, experts-comptables (certifiés), experts financiers, régleurs de sinistres, etc.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
12/12/2023 Van: 13u30 tot 17u30
Buildwise Kleine Kloosterstraat 23 1932 Zaventem

280 € voor niet-leden | pour non-membres
196 € voor individuele leden ie-net
196 € voor bedrijfspartners ie-net
196 € voor partnerleden | pour les membres partenaires
140 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j
75 € ten laste genomen door IGO (*) : voor magistraten, magistraten in opleidingen, personeelsleden van de r.o. en RIO's

prijzen vrijgesteld van BTW | prix exonérés de TVA
 


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !

Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier
Aantal opleidingsuren: 4 
Domein: Financiële geletterdheid


(*) IGO
Lees aandachtig de instructies

Partners | Partenaires


 


(*) Erkend door IGO

Het IGO neemt de inschrijvingskosten (75,00€) ten laste van magistraten, magistraten in opleiding, personeelsleden van de R.O. en Rechters in ondernemingszaken op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding te Zaventem of online.

Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn of niet effectief de livestream volgen neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de kosten niet ten laste. 
Bij afwezigheid zal ie-net u hiervoor een factuur opsturen t.b.v. 75,00 €.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.