MENU Menu
of
Krid
Home / KRID

KRID

Bij geschillen wordt steeds meer een beroep gedaan op deskundigen die, op basis van hun technische deskundigheid, een objectief advies kunnen uitbrengen over feiten, hun oorzaken en hun gevolgen.

Het begrip “deskundige” is niet bij wet omschreven. Ieder die zich hiertoe geroepen voelt kan zich deze titel toe-eigenen. Volgens het Hof van Cassatie wordt de deskundige als volgt omschreven: "De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen; hij geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd om in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen."Voor gerechtelijke expertises maken de rechtbanken dikwijls gebruik van eigen officieuze lijsten waarop momenteel geen aanvaardingscriteria van toepassing zijn. De wetgever heeft dit probleem ingezien en maakt werk van een wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake deskundig onderzoek.

Deskundigen zullen in de toekomst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om erkend te worden.

Het doel van KRID vzw is het aanleggen en bewaken van een register van ingenieur-deskundigen en de verdediging van hun belangen
Deze vereniging is aangesloten bij FEBEX, Federatie van Belgische Expertenverenigingen. 
Met dit initiatief wil KRID vzw haar steentje bijdragen tot de waardering van de functie van deskundige en aan alle belanghebbenden een elitecorps van technische deskundigen ter beschikking stellen.

De vzw KRID werd op 23 september 2004 opgericht op initiatief van KVIV vzw (nu in fusie in ie-net ingenieursvereniging).

  • Raad van Bestuur
  • Commissie: technische kwalificatie (CTK)
  • Commissie: klachten en geschillen (KGC)

Alle experten, opgenomen in het register van ingenieur-deskundigen, bezitten het diploma van burgerlijk of bio-ingenieur. Zij hebben de toetredingsprocedure succesvol beëindigd.

Kandidaat-leden doorlopen een aanvaardingsprocedure.
Voor de beroepservaring volstaat een cv en een referentielijst van expertiseopdrachten.
De expertise-ervaring wordt aangetoond met minstens 3 expertiseverslagen.

Contact

KRID vzw 
t.a.v. Mevr. Christine Beckers
Desguinlei 214 
2018 Antwerpen
T: +32 (0)3 260 08 50
F: +32 (0)3 216 06 89
E: krid@ie-net.be