MENU Menu
of
Jobportaal
Home / Jobportaal / Bedrijven / POM WEST-VLAANDEREN / Vacatures / HEAD OF UNIT BEDRIJVENTERREINEN
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, t

HEAD OF UNIT BEDRIJVENTERREINEN

Management
Bio ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur (ir.)
Burgerlijk ingenieur architect (ir.)
Industrieel ingenieur (ing.)
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Nederlands
West-Vlaanderen
5 jaar
Overheid

Functieomschrijving

Functiecontext:

Met het futureproof totaalconcept ‘Bedrijventerreinen van de Toekomst’ wil POM West-Vlaanderen West-Vlaamse bedrijventerreinen aantrekkelijk maken voor talent, werknemers en ondernemers. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Om die duurzame transitie te realiseren wordt er gewerkt volgens verschillende thema’s: zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie, ontsluiting & mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening & werknemers en lokale inbedding.

De voorbije maanden verzamelden we data uit drie pilootprojecten op de bedrijventerreinen Grensland Menen, Kortrijk-Noord en Torhout-Noord. Met deze nieuwe informatie, aangevuld met externe data, hebben  we  een blauwdruk ontworpen om de Bedrijventerreinen van de Toekomst vanuit een langetermijnplanning  (2030-2050) aan te pakken. In overleg met de stakeholders en met een waterdicht transitie- en businessplan willen we dit concept nu naar andere West-Vlaamse bedrijventerreinen uitrollen.

Daarnaast zijn er binnen het team een aantal lopende Europese projecten, vooral rond het thema energie.

Rapportering gebeurt aan de algemeen directeur van POM West-Vlaanderen. 

De functie omvat volgende taken/verantwoordelijkheden:

 • Je werkt mee aan de uitbouw van het concept Bedrijventerreinen van de Toekomst. Dit doe je door globaal en systemisch de zes pijlers verder te ontwikkelen als basisinstrument voor de transformatie van bestaande bedrijventerreinen in West-Vlaanderen in functie van concrete implementatie.
 • Je verzorgt relaties met stakeholders (lokaal, provinciaal, regionaal en grensoverschrijdend). Je bouwt en handhaaft een netwerk van externe actoren uit gelinkt aan het thema en de geselecteerde terreinen. Als eindverantwoordelijke optimaliseer je de informatiedoorstroming.
 • Je staat in voor de ontwikkeling, coördinatie en opvolging van diverse initiatieven ter implementatie van dit concept op daartoe geselecteerde bedrijventerreinen: o.a. door onderzoek van potenties, ondersteuning van lokale stakeholders, opvolging externe financiering, procesbegeleiding ….
 • Je neemt de algemene aansturing en coaching van de medewerkers in het team op en je staat in voor de opvolging van diverse activiteiten en projecten van het team (incl. budgetopvolging).
 • Je draagt bij aan de implementatie van de principes van het concept Bedrijventerreinen van de Toekomst bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, dit in samenwerking met de provinciale dienst ruimtelijke planning.
 • Je werkt mee aan de realisatie en uitbouw van de algemene doelstellingen van de POM, o.a. door je deelname aan het kernteam van de POM met het oog op coördinatie en afstemming van de eigen werking en advisering op het vlak van organisatie gebonden thema’s.

Algemene vereisten

 

 • Je voldoet minstens aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A in de Vlaamse lokale besturen (masterdiploma - voor verderedetails zie bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013[1]) en je beschikt over minstens vijf jaar relevante werkervaring. In afwijking hiervan wordt je ook toegelaten tot de selectieprocedure als je een diploma bachelor of een hiermee gelijkgesteld diploma bezit [2] op voorwaarde dat dit diploma relevant is voor de functie en op voorwaarde dat je over minstens acht jaar relevante werkervaring beschikt. 
 • Je hebt goede kennis en ervaring in systemische beleidsvoering bij sociaal-economische ruimtegebonden initiatieven met transversale thema’s (zuinig ruimtegebruik, kringloopeconomie, ontsluiting en mobiliteit, parkmanagement, landschappelijke & ecologische kwaliteit, sociale dienstverlening & werknemers en lokale inbedding).
 • Je bent een sterke netwerker, gericht op de samenwerking tussen partners en stakeholders.
 • Je bent een uitstekend onderhandelaar (overtuigen, samenwerken, bemiddelen) en beschikt over voldoende diplomatie en politieke sensitiviteit.
 • Je hebt sterke leidinggevende en coachende capaciteiten.
 • Je beschikt over voldoende affiniteit met de sociaal-economische context in de provincie en met het bedrijfsleven.
 • Je bent besluitvaardig met een resultaatsgerichte en oplossingsgerichte ingesteldheid.
 • Je herkent vernieuwende maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Je detecteert opportuniteiten en bent in staat om deze in een beleidsmatige context te integreren via het aanbrengen van frisse en vernieuwende ideeën.
 • Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig, zelfstandig en nauwgezet.
 • Je bent extern gericht en kan resultaten in de kijker stellen.
 • Je bent flexibel ingesteld, zowel naar taken als naar werkomstandigheden.
 • Vertrouwd zijn met de werking van de overheid is een pluspunt.
   
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis bij openbare besturen[3].
 • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden[4] voor de functie.

 • [1] Ministeriel Besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11 §2 2e lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  [2] Idem.

  [3] Wetten op gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

  [4](1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.

  (2) de burgerlijke en politieke rechten genieten.

  (3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

Aanbod en voordelen

 • Verloning volgens de graad van adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A4a-A4b, met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit. Maandelijkse brutowedde aan huidige index (april 2020) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A4a: min. € 3.815  - max. € 5.578 (0-24 jaar anciënniteit).
 • Mogelijkheden voor zelfontplooiing en participatie aan conferenties en inspiratiedagen.
 • Eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques (€8 bruto), pensioenverzekering (2%), hospitalisatieverzekering.
 • Vakantieregeling zoals van toepassing op alle personeelsleden (35 dagen).
 • Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.

Sollicitatieprocedure

Voel je je aangesproken door deze vacature? Zend dan uiterlijk t.e.m. 19 september 2021 je  gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae via email naar stephan.soens@accordgroup.be (Accord Group)

Je kan hem ook contacteren op 0478/28 24 34 voor meer informatie.

Laat ons ook weten via welk kanaal je deze vacature hebt ontdekt. Zo kunnen we ons rekruteringsproces blijven optimaliseren.