MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Evenement / Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - najaar 2021

Algemene Vergadering ie-net ingenieursvereniging vzw - najaar 2021

Programma


19.00 uur: voordracht: Multifunctionele eilanden in de Noordzee door ir. Jos Smits

Ir. Jos Smits, bestuurder IMDC en voorzitter Blauwe Cluster, licht het standpunt van de KVAB toe dat tot stand kwam na ruim overleg met alle betrokkenen uit de industrie, de universiteiten en de beleidsstructuren.
De laatste jaren is er in Vlaanderen een snel stijgende nood aan nieuwe exploitatiemogelijkheden van de Noordzee. Onze beleidsverantwoordelijken staan voor de uitdaging om de komende jaren een dynamisch kader te ontwikkelen dat kan beantwoorden aan de groeiende noden  en dit rekening houdend met de effecten van de klimaatwijziging.
Tijdens deze voordracht krijgt u een overzicht van de mogelijkheden en kansen van eilanden op zee als bijdrage tot een verbeterde kustveiligheid en een versnelde conversie naar hernieuwbare energie. Het standpunt is een uitnodiging tot creatief denken over de toekomst van de Noordzee en dit rekening houdend met de verwachte stijging van de zeespiegel en de noden inzake nieuwe bronnen voor groene energie.
                
19.45 uur: aanvang Algemene Vergadering
21.30 uur: einde

Agenda

 1. Verwelkoming door de algemeen voorzitter
 2. Toelichting werking door de algemeen directeur
 3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2021: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring (meer info zie verder "Kandidaturen rekeningtoezichthouder")
 4. Begroting 2022: voorstelling en goedkeuring (zie bijlage "Begroting 2022")
 5. Verkiezing van 6 nieuwe bestuurders (meer info zie verder "Kandidaturen bestuurder")
 6. Statutenwijziging: aanpassing in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en inhoudelijke aanpassingen (zie bijlagen "Voorstel tot statutenwijziging" en "Vergelijking huidige <-> ontwerp nieuwe statuten")
 7. Vragenronde

 

Kandidatuur bestuurder - Kandidatuur rekeningtoezichthouder - Volmacht - Inschrijven

Online vergadering

De tweede Algemene Vergadering 2021 van ie-net ingenieursvereniging vindt online plaats.  Gezien de speciale omstandigheden die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie, heeft de regering via Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2020, die mogelijkheid aangegeven. Enkele dagen voor de Algemene Vergadering ontvangt u de praktische info. 
Er zal de mogelijkheid tot vraagstelling zijn en ook de stemming gebeurt digitaal, waarbij de volmachten correct kunnen gebruikt worden.

Kandidaturen rekeningtoezichthouder

Op deze AV worden drie rekeningtoezichthouders voor het lopende boekjaar aangeduid. Ze worden benoemd voor een periode van één jaar.

Kandidaat-rekeningtoezichthouders

- ir. Niek Dobbels
- ir. Valérie Tanghe 

Voorwaarden

 • ten minste de afgelopen drie jaar onafgebroken gewoon lid zijn geweest van de vereniging.
 • geen lid van het Bestuursorgaan van de vereniging zijn of zijn geweest gedurende het boekjaar waarvoor ze worden aangeduid en het vorige boekjaar

Procedure

 • De kandidaat-rekeningtoezichthouder meldt zich uiterlijk op 24 november (ten minste eenentwintig kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering) per e-mail aan de ‘ie-net-staf’ via jav@ie-net.be.
 • Hij/zij vermeldt bij zijn aanmelding of de stemming al dan niet geheim dient te gebeuren.

Zie ook Huishoudelijk Reglement art. 8

Kandidaturen bestuurder

Kandidaat-bestuurders (meer info over de kandidaat-bestuurders volgt later)

volledig mandaat (3 jaar)
- ing. Bart Cauwenbergh
- ing. Karina De Messemaeker
- ir. Ingrid Ghys
- ir. Sofie Ignoul
- ir. Fred Verhoeven

uitdoen mandaat ing. Dirk Verbeeck (2 jaar)
- ing. Chris Beterams

uitdoen mandaat ing. Thomas Haerick (1 jaar)
- ing. Bart Demol
- ing. Mattijs Plettinx

Tijdens deze AV worden verkozen:

vier bestuurders voor de statutaire periode van drie jaar. Het mandaat vangt aan op 1 januari 2022 en eindigt drie jaar later per 31 december 2024. Zij vervangen de vier bestuurders, die tijdens de AV van 13 december 2018 werden benoemd voor een mandaat van drie jaar.

- één bestuurder verkozen voor de statutaire periode van één jaar (uitdoen mandaat ing. Thomas Haerick).Het mandaat vangt aan op 1 januari 2022 en eindigt per 31 december 2022. Hij/zij vervangt ing. Thomas Haerick, die tijdens de AV van 11 december 2019 werd benoemd voor een mandaat van drie jaar. Voor dit mandaat worden uitsluitend ing.-kandidaturen aanvaard (zie art. 26 Rotatiesysteem bestuurders van het Huishoudelijk Reglement).

- één bestuurder verkozen voor de statutaire periode van twee jaar (uitdoen mandaat ing. Dirk Verbeeck).Het mandaat vangt aan op 1 januari 2022 en eindigt per 31 december 2023. Hij/zij vervangt ing. Dirk Verbeeck, die tijdens de AV van 9 december 2020 werd benoemd voor een mandaat van drie jaar. Voor dit mandaat worden uitsluitend ing.-kandidaturen aanvaard (zie art. 26 Rotatiesysteem bestuurders van het Huishoudelijk Reglement).

Voorwaarden

 • De kandidaat-bestuurder is ten minste 4 jaar gewoon lid van ie-net ingenieursvereniging of ten minste 2 jaar actief in het bestuur van een deelgroep of expertgroep van ie-net ingenieursvereniging vzw.
 • De statutaire periode van een volledig mandaat bedraagt 3 jaar. 
 • De bestuurder die ter vervanging van een in het voorbije jaar opengevallen mandaat, waarvan de duur van het mandaat nog niet verstreken is en waarbij niet in de vervanging werd voorzien, wordt benoemd, doet de termijn van het mandaat van zijn voorganger uit.

Procedure

 • Uiterlijk op 30 november - 24 uur (ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering) dienen de kandidaturen d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend officieel formulier kandidatuur bestuurder te worden ingezonden bij voorkeur via jav@ie-net.be.

Zie ook statuten (art. 17) en huishoudelijk reglement (art. 16, 26 en 28)

Wie is stemgerechtigd?

Gewone ie-net-leden die hun lidgeld voor 2021 betaalden zijn stemgerechtigd.

Volmacht geven?

ie-net-leden die niet kunnen deelnemen, kunnen een volmacht geven aan één ander ie-net-lid. Download het volmachtformulier. De volmacht moet, volledig ingevuld en ondertekend door lastgever en lasthebber, ten laatste op zondag 12 december 2021 toekomen bij de staf van ie-net ingenieursvereniging vzw bij voorkeur via jav@ie-net.be of per post. We bezorgen u een bevestiging van ontvangst van uw volmacht.

Inschrijven?

Graag online ten laatste op maandag 13 december 2021 aanmelden.

Inloggen?

Via uw login (= uw e-mailadres) en uw paswoord.

Bijhorende documenten

Download het volmachtformulier

Download het officieel formulier kandidatuur bestuurder (mandaat 3 jaar)

Download het officieel formulier kandidatuur bestuurder (vervollediging ing.-mandaat - 2 jaar)

Download het officieel formulier kandidatuur bestuurder (vervollediging ing.-mandaat - 1 jaar)

Download de begroting 2022

Download het voorstel tot statutenwijziging

Download de vergelijking huidige <-> ontwerp nieuwe statuten

Download het verslag van de AV van 2 juni 2021

Download het verslag van de BAV van 15 juli 2021

Naar alle AV-verslagen

Download de samenstelling van het ledenbestand (volgt later)

 

 

Contact & info

Christine Beckers
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 0489555556
15/12/2021 Van: 19u00 tot 21u30
digitaal