MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Handhaving van octrooirechten - Litigation

Handhaving van octrooirechten - Litigation

INSCHRIJVEN VOOR APARTE LESSEN IS NOG STEEDS MOGELIJK!


De expertgroep Intellectuele Eigendom biedt deze cursus aan in samenwerking met gespecialiseerde juristen. De cursus geldt als aanvulling bij haar lopende cursussen i.v.m. aanvragen en verlening van octrooien. De harmonisering van octrooiverlening wereldwijd en economische globalisering resulteert in een gevoelige stijging van het aantal potentiële octrooihindernissen voor de innoverende ondernemingen.
Daartegenover blijft echter de handhaving van octrooirechten bij geschillen volgens minder geharmoniseerde nationale rechtsregels verlopen. Dit compliceert de handhaving en kan zodoende vooral de rechtszekerheid hinderen en de kosten en duurtijd van procedures verhogen. De cursus heeft tot doel bij te dragen tot de deskundigheid voor deze materie. 

De samenwerking tussen ervaren Belgische advocaten en octrooigemachtigden als docenten vormt een goede basis om de praktijk van handhaving te behandelen. De materie omvat immers vaak complexe technische en juridische kwesties. Het lesprogramma slaat dus vooral op handhaving in België, met inachtneming van Belgische, Europese en internationale regelgeving.

Programma en doelgroep

Les 1: Inleiding

26 januari

Situering van de problematiek van verkrijging en handhaving van octrooirechten. Basisregels en rechtsbronnen. Overzicht van de handhaving voor de nationale rechter.

Stijn Debaene, advocaat, Fieldfisher
Stephanie Sarlet, octrooigemachtigde, NLO

Les 2: Beschermingsomvang van octrooien
Les 3: Beschermingsomvang van octrooien

23 februari
30 maart

Belang bij redactie en exploitatie van octrooien. Regels voor bepaling bij het inroepen van het octrooi, voorwerp van de inbreuk, inclusief equivalentieleer. Leidende rechtspraak en voorbeelden. Wisselwerking bescherming via octrooien of bescherming via bedrijfsgeheimen.

Eric De Gryse, advocaat, Simont Braun
Ann De Clercq, octrooigemachtigde, De Clercq & partners
Bruno Vandermeulen, advocaat
Koen Vanhalst, octrooigemachtigde, De Clercq & partners

Les 4: Inbreukhandelingen: directe en indirecte inbreuk

27 april

Inbreuk plegen kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Welke zijn de handelingen waardoor men rechtstreeks inbreuk kan plegen? Wat zijn de toepassingsvoorwaarden van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk? Zijn er territoriale voorwaarden? Goederen in transit? Kan herstellen inbreuk vormen?

Johan Brants, octrooigemachtigde, Brantsandpatents

Carl De Meyer, advocaat, Wiggin
Steven Cattoor, advocaat, Hoyng Rokh Monegier

Les 5: Uitzonderingen op inbreuk

25 mei

Niet iedereen die handelingen verricht die binnen de beschermingsomvang van een octrooi vallen, pleegt ook octrooi-inbreuk. Zo is er bv. de onderzoeksexceptie die tot op bepaalde hoogte toestaat dat onderzoekers experimenten verrichten op en/of met de geoctrooieerde uitvinding.
Andere uitzonderingen betreffen het ‘uitgeput’ zijn van de octrooirechten of het voorgebruik, een beperkt exploitatierecht van diegene die reeds vóór het octrooidepot de uitvinding zelf gebruikte of bezat.

Actueel: Het is een hot topic in politieke kringen of men de patenten op COVID-19 vaccins zou moeten “opschorten”. De bedoeling zou zijn dat iedereen een vaccin kan gaan produceren en men de wereldwijde vaccinatie zou kunnen versnellen. Maar is dit wettelijk gezien wel mogelijk? In de wet is wel een mechanisme van dwanglicenties voorzien. Dit kan in uitzonderlijke situaties worden toegepast wanneer de octrooihouder weigert een licentie te verlenen. Maar is dit mechanisme wel waar de politiek aan denkt?

Edward Taelman, advocaat, Allen & Overy
Esther van Zimmeren, hoofddocent Intellectueel Eigendomsrecht, UAntwerpen

Les 6: Bewijs van inbreuk

22 juni

Dit deel behandelt de vraag hoe het bewijs van inbreuk op een octrooi kan geleverd worden. Daarbij wordt uitvoerig aandacht besteed aan de procedure van het beslag inzake namaak. De inhoud van het verzoekschrift, de maatregelen die door de beslagrechter kunnen worden bevolen, de verzets- en beroepsmogelijkheden en de rol c.q. opdracht van de gerechtsdeurwaarder, deskundige, advocaat en/of octrooigemachtigde bij de uitvoering van het beslag zullen aan bod komen.

Paul Maeyaert, advocaat, Fencer
Trees Vuylsteke, advocaat, DLPA

Les 7: Octrooigemachtigden in octrooigeschillen / beslag inzake namaak

28 september

In deze les zullen een aantal octrooigemachtigden hun ervaringen delen in octrooigeschillen. Octrooigemachtigden worden vaak aangesteld als deskundige voor de uitvoering van een beslag inzake namaak. Daarnaast worden octrooigemachtigden betrokken als adviseur of expert, om een verslag op te stellen dat als bewijsstuk neergelegd wordt. In de nabije toekomst zullen octrooigemachtigden ook pleitrechten krijgen en een attorney-client privilege.

Johan Brants, octrooigemachtigde, Brantsandpatents
Patrick Theunis, octrooigemachtigde
Michael Beck, octrooigemachtigde, IPLodge

Les 8: Gerechtelijke procedures / Procedures ten gronde

26 oktober

Na het schetsen van het toepasselijk wettelijk kader en de pre-procedurele fase zullen de verschillende procedurestappen in kortgeding en ten gronde praktisch worden benaderd zowel vanuit het oogpunt van de titularis van het octrooi als van de inbreukmaker. Ook de minder klassieke procedures zoals grensoverschrijdende inbreukprocedures en vorderingen tot verklaringen van niet-inbreuk worden behandeld. Dit alles zal geïllustreerd worden aan de hand van case studies.

Christophe Ronse, advocaat, Altius
Philippe de Jong, advocaat, Altius

Les 9: Strategie / Sancties / Schade door inbreuk

30 november

Octrooi-inbreuken worden gesanctioneerd met een verbod. De octrooihouder heeft tevens recht op de vergoeding van de schade die hij door de inbreuk geleden heeft. Deze schade kan bepaald worden aan de hand van de werkelijk geleden schade, de winst van de inbreukmaker of een vergelijkbare royaltie. Inbreuken te kwader trouw kunnen leiden tot hogere schadevergoeding en verbeurdverklaringen.

Filip Van Elsen, advocaat, Allen & Overy

Les 10: Arbitrages en bemiddelingen: Blik vooruit in Europese perspectieven

14 december

Deel 1: Arbitrages
Waarom arbitrage ? Vergelijking met gerechtelijke procedures. Toepasselijke regels: belang van de arbitrageovereenkomst. Soorten arbitrages; bevoegdheid van de arbiters: ten uitvoerlegging van de arbitrale uitspraak. Bemiddeling, bindende derdenbeslissing.
Deel 2: Blik vooruit in Europees perspectief m.b.t. handhaving van octrooirechten.

Eric De Gryse, advocaat, Simont Braun
Ignace Vernimme, advocaat, Stibbe
William Bird, octrooigemachtigde, IP Lodge


DOELGROEP
octrooideskundigen, advocaten, magistraten en juristen uit het bedrijfsleven met minstens een drietal jaar ervaring in het onderwerp.


Met de steun vanLOCATIE
De lessen vinden plaats in het Ingenieurshuis te Antwerpen. Indien het aantal deelnemers te talrijk zou zijn om de coronamaatregelen te kunnen volgen, dan zal er uitgekeken worden naar een externe locatie. De cursisten zullen hiervan op voorhand verwittigd worden.


 

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
28/09/2021 Van: 14u00
14/12/2021 Tot: 17u00
Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
VOLLEDIGE CURSUS
€ 2.250 voor niet-leden
€ 1.575 voor individuele leden ie-net
(factuur op privé-adres)
€ 1.575 voor ie-net bedrijfspartners
€ 1.125 voor individuele leden
< 30j & > 65j
(factuur op privé-adres)

AFZONDERLIJKE MODULES
(prijs per module)
€ 270 voor niet-leden
€ 189 voor individuele leden ie-net
(factuur op privé-adres)
€ 189 voor ie-net bedrijfspartners
€ 135 voor individuele leden
< 30j & > 65j
(factuur op privé-adres)
* modules 2 en 3 vormen 1 geheel en worden verrekend als 2 afzonderlijke modules
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

 Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Aantal opleidingsuren : 30
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 

PRAKTISCHE INFO

Uurregeling
telkens van 14.00u tot 17.00u (ontvangst vanaf 13.30u)

Permanente Vorming
Orde van Vlaamse Balies (Advocaat.be)
De cursus is erkend voor de permanente vorming
dossier 2020-01354
type: 30 standaardpunten