Agrarische Productie & Ecosfeer (AP&E)

De expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer is samengesteld uit vier werkgroepen die elk een deelaspect behandelen:

• De werkgroep "Plantenvoeding" zorgt voor de doorstroming van het onderzoek betreffende optimale voeding van de planten met bijzondere aandacht voor: kwaliteit van de geoogste producten, de productiviteit, de milieuzorg, de beleidsaspecten.
• De werkgroep "Plantenteelt" behandelt teeltverwante aspecten: duurzaamheid, het Europees landbouwbeleid, biologische of geïntegreerde teeltwijzen, nieuwe selectie- en teelttechnieken, kwaliteitszorg.
• De werkgroep "Plantenbescherming" is een forum voor de trends in de gewasbescherming: problematiek van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, geïntegreerde en duurzame gewasbescherming, neveneffecten, kwaliteitsbeoordeling, toekomstige trends.
• De werkgroep "Dierlijke Productie". Dierlijke productie is binnen de Vlaamse landbouw economisch zeer belangrijk. Deze werkgroep beoogt via vormings- en voorlichtingsactiviteiten aandacht te vragen voor economische, technische en kwalitatieve aspecten, maar evenzeer omtrent maatschappelijk relevante thema’s zoals dierenwelzijn, emissies, ruimtelijke inkadering van de stallen, impact op de waterkwaliteit,…

Voorzitter:
ir. Frans Verstraete
(Europese Commissie)


Contactpersoon secretariaat

Christine Mortelmans
coördinator
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
christine.mortelmans [at] ie-net.be
tel.: 03 260 08 63
fax: 03 216 06 89

Bestuur

ir. Frans Verstraete
ir. Frans Verstraete
  • Voorzitter expertgroep
  • Penningmeester gewestelijke afdeling

© IE-NET 2016